logo


La nostra tasca té menys sentit sense la participació ciutadana i sense el treball conjunt i coordinat amb altres ONG i institucions que també treballen per un món més just i solidari.

El treball en xarxa constitueix un instrument, per afavorir la defensa dels drets humans i la projecció política de nous models de desenvolupament humà, per facilitar un intercanvi d’experiències pràctiques en els diferents àmbits d’intervenció i per enfortir les ONGD com a agents de la cooperació internacional en diàleg amb els agents governamentals i intergovernamentals.

L’ACP participa en diferents xarxes i espais de coordinació, a nivell nacional, estatal i europeu, entre altres, els següents:

 

 

 

Federació Catalana d’ONG per la Pau, el Desenvolupament i els Drets Humans

La Federació Catalana d’ONG per la Pau, el Desenvolupament i els Drets Humans és una entitat de segon nivell integrada per 135 organitzacions que treballen en aquests àmbits. La FCONG, mitjançant el treball en xarxa, té com a finalitat facilitar i potenciar la tasca de les ONG catalanes per al desenvolupament amb transparència, ètica i qualitat en favor de la justícia social i l’equitat arreu mitjançant una cooperació transformadora.

 

 

 

 

 

Oficina Internacional de Derechos Humanos – Acción Colombia

L’Oficina Internacional de Derechos Humanos – Acción Colombia (OIDHACO), és una xarxa d’organitzacions europees i internacionals dedicada a la incidència política davant les institucions de la UE, els seus Estats membres, Suïssa, Noruega i les Nacions Unides per promoure l’Estat de dret, la democràcia, el respecte integral dels drets humans, la pau i el desenvolupament sostenible a Colòmbia.

 

 

Xarxa Euro-Mediterrània de la Solidaritat

La Xarxa Euromediterrània de Solidaritat la composen 22 membres i socis de 17 països, i té com a objectiu fomentar el desenvolupament de l’acció Sud-Sud i Nord-Sud a partir de la col·laboració entre les entitats membres en les temàtiques següents:
– Lluita contra l’exclusió social, la pobresa, el racisme
– L’accés a l’educació i la cultura
– Drets de les dones, homes i nens
– Desenvolupament Sostenible
– Medi ambient
– Cultura de Pau
– Intercanvi Cultural.