logo


La nostra tasca té menys sentit sense la participació ciutadana i sense el treball conjunt i coordinat amb altres ONG i institucions que també treballen per un món més just i solidari.

El treball en xarxa constitueix un instrument per afavorir la defensa dels drets humans i la projecció política de nous models de desenvolupament humà, per facilitar un intercanvi d’experiències pràctiques en els diferents àmbits d’intervenció i per enfortir les ONGD com a agents de la cooperació internacional en diàleg amb els agents governamentals i intergovernamentals.

L’ACP participa en diferents xarxes i espais de coordinació, a nivell nacional, estatal i europeu; entre altres, els següents:

Lafede.cat

 

Lafede.cat – organitzacions per a la justícia global

Lafede.cat és una xarxa que treballa activament per aconseguir la justícia social i l’eradicació de les desigualtats a tot arreu, a d’altres llocs del món i a casa nostra, mitjançant la cooperació al desenvolupament, la defensa i promoció dels drets humans i el foment de la pau.

Està formada per 114 organitzacions i neix el gener de 2013 com a resultat de la fusió de les antigues Federació Catalana d’ONG per al Desenvolupament-FCONGD, Federació Catalana d’ONG pels Drets Humans-FCONGDH i Federació Catalana d’ONG per la Pau-FCONGPAU.

 

Oficina Internacional de Derechos Humanos – Acción Colombia

L’Oficina Internacional de Derechos Humanos – Acción Colombia (OIDHACO), és una xarxa d’organitzacions europees i internacionals dedicada a la incidència política davant les institucions de la Unió Europea, els seus Estats membres, Suïssa, Noruega i les Nacions Unides per promoure l’Estat de dret, la democràcia, el respecte integral dels drets humans, la pau i el desenvolupament sostenible a Colòmbia.

 

Xarxa Euro-Mediterrània de la SolidaritatXarxa Euro-Mediterrània de la Solidaritat

La Xarxa Euromediterrània de la Solidaritat la composen 22 membres i socis de 17 països, i té com a objectiu fomentar el desenvolupament de l’acció Sud-Sud i Nord-Sud a partir de la col·laboració entre les entitats membres en les temàtiques següents: lluita contra l’exclusió social, la pobresa i el racisme; accés a l’educació i la cultura; drets de les dones, homes i nens; desenvolupament sostenible; medi ambient; cultura de pau i intercanvi cultural.