logo


En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI CE), informem als usuaris de les dades de l’empresa propietària d’aquesta web:

Denominació social: Associació Catalana per la Pau
Domicili social: Via Laietana 16, 1r – 08003 Barcelona
NIF: G59437756
Telèfon: (+34) 933 188 444
e-mail: info@acpau.org
Nom de domini: www.acpau.org

OBJECTE

L’Associació Catalana per la Pau (d’ara endavant, ACP), responsable del lloc web, posa a la disposició dels usuaris el present document amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI-CE), així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quines són les condicions d’ús del lloc web.

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fos aplicable.

L’ACP es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer en el lloc web, sense que existeixi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com a suficient amb la publicació en el lloc web.

PROTECCIÓ DE DADES

L’ACP es troba profundament compromesa amb el compliment de la normativa espanyola de protecció de dades de caràcter personal i garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades, així com la implementació de les mesures de seguretat disposades en l’art. 9 de la Llei 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i en el Reglament de Desenvolupament de la LOPD.

De conformitat amb aquesta Llei, informem que la utilització de la nostra pàgina web requereix que se’ns facilitin certes dades personals a través de formularis de registre o contacte, o mitjançant l’enviament d’e-mails, i que aquests seran objecte de tractament i incorporats als fitxers de l’ACP, titular i responsable dels mateixos. L’enviament d’aquestes dades personals constitueix el consentiment exprés al tractament dels mateixos, si bé aquest consentiment és de caràcter revocable i sense efectes retroactius.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL, NORMATIVA I FÒRUM

El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics són propietat de l’ACP o, si escau, disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors.

Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents, i no es permet la reproducció i/o publicació, total o parcial, del lloc web, ni el seu tractament informàtic, la seva distribució, difusió, modificació o transformació, sense el seu permís previ i per escrit.

Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens a l’ACP i que poguessin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar-se respecte als mateixos. En tot cas, l’ACP compta amb l’autorització expressa i prèvia per part dels mateixos. L’ACP reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant el seu sol esment o aparició en el lloc web l’existència de drets o responsabilitat alguna del prestador sobre els mateixos, com tampoc suport, patrocini o recomanació per part del mateix.

L’usuari pot utilitzar el material que aparegui en aquest lloc web per al seu ús personal i privat, quedant prohibit el seu ús amb finalitats comercials.

L’ACP vetllarà pel compliment de les anteriors condicions, com per la correcta utilització dels continguts presentats a les seves pàgines web, exercitant totes les accions civils i penals que li corresponguin en el cas d’infracció o incompliment d’aquests drets per part de l’usuari.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà aplicable la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Barcelona.

POLÍTICA DE PRIVADESA

L’ACP informa els usuaris del lloc web sobre la seva política respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris que puguin ser recaptats per la navegació o contractació de serveis a través del seu lloc web. En aquest sentit, l’ACP garanteix el compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, reflectida en la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i en el Reial decret 1720/2007, de 21 desembre, pel qual s’aprova el Reglament de Desenvolupament de la LOPD.

L’ús d’aquesta web implica l’acceptació d’aquesta política de privadesa.

MESURES DE SEGURETAT

En compliment de la legislació vigent en matèria de protecció de dades, recollida en el Reial decret 1720/2007, s’informa als usuaris que a l’ACP s’han adoptat les mesures tècniques i organitzatives conforme al que es disposa en la citada normativa. Les dades personals que es recullen en els formularis són objecte de tractament, únicament, per part del personal de l’ACP o dels Encarregats del Tractament aquí establerts. S’han adoptat els nivells de seguretat adequats a les dades que es faciliten i, a més, s’han instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que ens faciliten.

VERACITAT DE LES DADES

L’usuari manifesta que totes les dades facilitades per ell són certes i correctes i es compromet a mantenir-les actualitzades, comunicant a l’ACP qualsevol modificació de les mateixes. L’usuari respondrà de la veracitat de les seves dades i serà l’únic responsable de quants conflictes o litigis poguessin resultar per la falsedat de les mateixes. És important que, perquè puguem mantenir les dades personals actualitzades, l’usuari informi l’ACP sempre que hi hagi hagut alguna modificació en els mateixos. En cas contrari, no podem respondre de la veracitat dels mateixos.

OBTENCIÓ I TRACTAMENT DE DADES

L’ACP té el deure d’informar els usuaris del seu lloc web sobre la recollida de dades de caràcter personal que poden dur-s’hi a terme, bé sigui mitjançant l’enviament de correu electrònic o en emplenar els formularis inclosos en el lloc web. En aquest sentit, l’ACP serà considerada com a responsable de les dades recaptades mitjançant els mitjans anteriorment descrits.

Al seu torn, l’ACP informa els usuaris que la finalitat del tractament de les dades recaptades contempla l’atenció de sol·licituds realitzades pels usuaris, la inclusió en l’agenda de contactes i la prestació de serveis. Les operacions, gestions i procediments tècnics que es realitzin de forma automatitzada o no automatitzada i que possibilitin la recollida, l’emmagatzematge, la modificació, la transferència i altres accions sobre dades de caràcter personal tenen la consideració de tractament de dades personals.

Totes les dades personals que siguin recollides a través del lloc web de l’ACP i, per tant, tinguin la consideració de tractament de dades de caràcter personal seran incorporades en els fitxers declarats davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades per l’ACP.

L’ACP posa a la disposició dels usuaris una sèrie de mecanismes telemàtics per a la recollida i tractament de les seves dades personals, amb les finalitats previstes anteriorment. En concret:

• Les dades personals proporcionades de manera presencial o telefònica seran obtingudes i tractades per personal intern de l’empresa, i incorporades al fitxer d’USUARIS WEB per a la gestió dels usuaris de l’entitat.
• Les dades personals proporcionades de manera telemàtica, bé sigui a través d’email o dels formularis de contacte d’aquesta web seran incorporats al fitxer d’USUARIS WEB, per a la gestió dels usuaris de l’entitat. Aquestes dades seran tractades a través de servidors gestionats per Croma Produccions, amb adreça en el Carrer de l’Encarnació, 140 baixos 3a – 08025, Barcelona, que tindrà la consideració d’Encarregat del Tractament (article 3.g de la LOPD). L’empresa que gestiona els servidors es troba en territori espanyol i compleix amb les mesures de seguretat exigides per la LOPD per al tractament de dades personals.
• Tal com estableix la LSSICE, l’ACP es compromet a no remetre comunicacions comercials sense identificar-les com a tals. A aquests efectes, no serà considerada com a comunicació comercial la informació enviada als usuaris per al manteniment de la relació existent.
• En qualsevol cas, s’obtindran únicament les dades precises per poder respondre adequadament a la petició d’informació realitzada per l’usuari.
• En ocasions, les dades personals es proporcionaran a través d’enllaços a llocs web de tercers. En aquest cas, en cap moment el personal de l’ACP tindrà accés a les dades personals que l’usuari faciliti a aquests tercers.
• El servidor on està allotjada aquesta web utilitza cookies, que quedaran emmagatzemades en l’ordinador del visitant. Les cookies són petits arxius que contenen certa informació sobre la visita a la web, com el dia i l’hora en la qual comença la visita, en la qual s’abandona, així com informació sobre les diferents seccions consultades. Si l’usuari ho desitja, pot configurar el seu navegador per avisar sobre si va rebrà una cookie, o per evitar rebre-les, fet que no impedirà que es pugui accedir a la web. L’obtenció de dades personals a través de navegació web (cookies) s’explica al nostre apartat “Política de Cookies”.

EXERCICI DE DRETS

La Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, concedeix als interessats la possibilitat d’exercir una sèrie de drets relacionats amb el tractament de les seves dades personals. Mentre les dades de l’usuari són objecte de tractament per part de l’ACP, aquests podran exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició d’acord amb el previst en la normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals.

Per fer ús de l’exercici d’aquests drets, l’usuari haurà de dirigir-se, mitjançant correu electrònic a info@acpau.org, o bé mitjançant comunicació escrita a la següent adreça:

Associació Catalana per la Pau
Via Laietana 16, 1r – 08003 Barcelona
o l’adreça que sigui substituïda en el Registre General de Protecció de Dades. Aquesta comunicació haurà de reflectir la següent informació: nom i cognoms de l’usuari, la petició de sol·licitud, el domicili i les dades acreditatives.

L’exercici de drets haurà de ser realitzat pel propi usuari. No obstant això, podran ser executats per una persona autoritzada com a representant legal de l’autoritzat. En tal cas, s’haurà d’aportar la documentació que acrediti aquesta representació de l’interessat.

COMUNICACIÓ D’INFORMACIÓ A TERCERS

L’ACP no cedirà ni comunicarà a cap tercer les teves dades, excepte en els casos legalment previstos o quan la prestació d’un servei impliqui la necessitat d’una relació contractual amb un encarregat de tractament, i sempre d’acord amb les condicions generals aprovades per l’usuari amb anterioritat a la contractació del mateix.

VALIDESA

Aquesta política de privadesa i de protecció de dades podrà variar en funció dels canvis de normativa i jurisprudència que es vagin produint, sent responsabilitat del titular de les dades la lectura del document actualitzat, amb vista a conèixer els seus drets i obligacions sobre aquest tema a cada moment.

CONDICIONS D’ÚS DE LA WEB

En aquesta web es detallen els serveis oferts per l’ACP. El seu ús implica l’acceptació de les següents condicions, declinant realitzar qualsevol reclamació sobre les mateixes:

1. El servidor on està allotjada aquesta web utilitza cookies, que quedaran emmagatzemades en l’ordinador del visitant. Les cookies són petits arxius que contenen certa informació sobre la visita a la web, com el dia i l’hora en la qual comença la visita, en la qual s’abandona, així com informació sobre les diferents seccions consultades. Si l’usuari ho desitja, pot configurar el seu navegador per avisar sobre si rebrà una cookie, o per evitar rebre-les, fet que no impedirà que es pugui accedir a la web. Tens més informació sobre les cookies a l’apartat “Política de Cookies”.
2. L’ACP podrà modificar el contingut de la web en qualsevol moment i sense previ avís.
3. L’ACP pot posar a la disposició de l’usuari enllaços o altres elements que permeten l’accés cap a altres llocs web pertanyents a tercers. No comercialitzem els productes i serveis d’aquestes pàgines enllaçades, ni assumim cap tipus de responsabilitat sobre les mateixes, ni sobre la informació continguda en elles, ni la seva veracitat o licitud, ni de qualssevol efectes que poguessin derivar-se. En tot cas, l’ACP manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a aquest lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.
4. Els preus indicats a la web, si ni hagués, seran vàlids excepte error tipogràfic, i susceptibles de canvis sense previ avís.
5. No és necessari registrar-se a la web, ni facilitar cap tipus de dada personal, per navegar-hi.
6. L’ACP no pot garantir el funcionament ininterromput o totalment lliure d’errors d’aquesta web. Per tant, no ens fem responsables de cap dany causat per l’ús d’aquest lloc.
7. L’ACP no es farà responsable dels danys i perjudicis, propis o a tercers, produïts per un mal ús d’aquesta web per part de l’usuari.
8. L’usuari es compromet a no utilitzar aquesta web ni els serveis oferts en ella per a la realització d’activitats contràries a la llei, a l’ordre públic o a aquestes condicions.
9. L’ACP no es responsabilitza dels virus que tinguin el seu origen en una transmissió telemàtica infiltrats per tercers generats amb la finalitat d’obtenir resultats negatius per a un sistema informàtic.
10. L’ACP no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blocs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web del prestador. No obstant això i en compliment del que es disposa en l’art. 11 i 16 de la LSSI-CE, l’ACP es posa a la disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de forma activa en la retirada o si escau bloqueig de tots aquells continguts que poguessin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega el notifiqui de forma immediata a l’administrador del lloc web.
11. Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, pot garantir-se el correcte funcionament els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. No obstant això, l’ACP no descarta la possibilitat que existeixin certs errors de programació, o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web.

En definitiva, l’usuari és l’únic responsable de l’ús que realitzi dels serveis, continguts i enllaços inclosos aquesta web.


En cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSI CE), informamos a los usuarios de los datos de la empresa propietaria de esta web:

Denominación social: Associació Catalana per la Pau
Domicilio social: Via Laietana 16, 1º – 08003 Barcelona
NIF: G59437756
Teléfono: (+34) 933 188 444
e-mail: info@acpau.org
Nombre de dominio: www.acpau.org

OBJETO

La Associació Catalana per la Pau (en adelante, ACP), responsable del sitio web, pone a disposición de los usuarios el presente documento con el que pretende dar cumplimiento a las obligaciones dispuestas en la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico (LSSI-CE), así como informar a todos los usuarios del sitio web respecto a cuáles son las condiciones de uso del sitio web.

Toda persona que acceda a este sitio web asume el papel de usuario, comprometiéndose a la observancia y cumplimiento riguroso de las disposiciones aquí dispuestas, así como a cualquier otra disposición legal que fuera de aplicación.

La ACP se reserva el derecho a modificar cualquier tipo de información que pudiera aparecer en el sitio web, sin que exista obligación de preavisar o poner en conocimiento de los usuarios dichas obligaciones, entendiéndose como suficiente con la publicación en el sitio web.

PROTECCIÓN DE DATOS

La ACP se encuentra profundamente comprometida con el cumplimiento de la normativa española de protección de datos de carácter personal y garantiza el cumplimiento íntegro de las obligaciones dispuestas, así como la implementación de las medidas de seguridad dispuestas en el art. 9 de la Ley 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) y en el Reglamento de Desarrollo de la LOPD.

De conformidad con esta Ley, informamos que la utilización de nuestra página web requiere que se nos faciliten ciertos datos personales a través de formularios de registro o contacto, o mediante el envío de emails, y que éstos serán objeto de tratamiento e incorporados a los ficheros de la ACP, titular y responsable de los mismos. El envío de estos datos personales constituye el consentimiento expreso al tratamiento de los mismos, si bien este consentimiento es de carácter revocable y sin efectos retroactivos.

PROPIEDAD INTELECTUAL, NORMATIVA Y FORO

El sitio web, incluyendo a título enunciativo pero no limitativo su programación, edición, compilación y demás elementos necesarios para su funcionamiento, los diseños, logotipos, texto y/o gráficos son propiedad de la ACP o, en su caso, dispone de licencia o autorización expresa por parte de los autores.

Todos los contenidos del sitio web se encuentran debidamente protegidos por la normativa de propiedad intelectual e industrial, así como inscritos en los registros públicos correspondientes, y no se permite la reproducción y/o publicación, total o parcial, del sitio web, ni su tratamiento informático, su distribución, difusión, modificación o transformación, sin el permiso previo y por escrito del mismo.

Los diseños, logotipos, texto y/o gráficos ajenos a la ACP y que pudieran aparecer en el sitio web, pertenecen a sus respectivos propietarios, siendo ellos mismos responsables de cualquier posible controversia que pudiera suscitarse respecto a los mismos. En todo caso, la ACP cuenta con la autorización expresa y previa por parte de los mismos. La ACP reconoce a favor de sus titulares los correspondientes derechos de propiedad industrial e intelectual, no implicando su sola mención o aparición en el sitio web la existencia de derechos o responsabilidad alguna del prestador sobre los mismos, como tampoco respaldo, patrocinio o recomendación por parte del mismo.

El usuario puede utilizar el material que aparezca en este sitio web para su uso personal y privado, quedando prohibido su uso con fines comerciales. La ACP velará por el cumplimiento de las anteriores condiciones, como por la debida utilización de los contenidos presentados en sus páginas web, ejercitando todas las acciones civiles y penales que le correspondan en el caso de infracción o incumplimiento de estos derechos por parte del usuario.

LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN

Para la resolución de todas las controversias o cuestiones relacionadas con el presente sitio web o de las actividades en él desarrolladas, será de aplicación la legislación española, a la que se someten expresamente las partes, siendo competentes para la resolución de todos los conflictos derivados o relacionados con su uso los Juzgados y Tribunales de Barcelona.

POLÍTICA DE PRIVACIDAD

La ACP informa a los usuarios del sitio web sobre su política respecto del tratamiento y protección de los datos de carácter personal de los usuarios que puedan ser recabados por la navegación o contratación de servicios a través de su sitio web. En este sentido, la ACP garantiza el cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos personales, reflejada en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y en el Real Decreto 1720/2007, de 21 diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la LOPD.

El uso de esta web implica la aceptación de esta política de privacidad.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

En cumplimiento de la legislación vigente en materia de protección de datos, recogida en el Real Decreto 1720/2007, se informa a los usuarios de que, en la ACP se han adoptado las medidas técnicas y organizativas conforme a lo dispuesto en la citada normativa. Los datos personales que se recogen en los formularios son objeto de tratamiento, únicamente, por parte del personal de la ACP o de los Encargados del Tratamiento aquí establecidos. Se han adoptado los niveles de seguridad adecuados a los datos que se facilitan y, además, se han instalado todos los medios y medidas técnicas a su alcance para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los datos que nos facilitan.

VERACIDAD DE LOS DATOS

El usuario manifiesta que todos los datos facilitados por él son ciertos y correctos y se compromete a mantenerlos actualizados, comunicando a la ACP cualquier modificación de los mismos. El usuario responderá de la veracidad de sus datos y será el único responsable de cuantos conflictos o litigios pudieran resultar por la falsedad de los mismos. Es importante que, para que podamos mantener los datos personales actualizados, el usuario informe a la ACP siempre que haya habido alguna modificación en los mismos. En caso contrario, no podemos responder de la veracidad de los mismos.

OBTENCIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS

La ACP tiene el deber de informar a los usuarios de su sitio web acerca de la recogida de datos de carácter personal que pueden llevarse a cabo, bien sea mediante el envío de correo electrónico o al cumplimentar los formularios incluidos en el sitio web. En este sentido, la ACP será considerada como responsable de los datos recabados mediante los medios anteriormente descritos.

A su vez la ACP informa a los usuarios de que la finalidad del tratamiento de los datos recabados contempla la atención de solicitudes realizadas por los usuarios, la inclusión en la agenda de contactos y la prestación de servicios. Las operaciones, gestiones y procedimientos técnicos que se realicen de forma automatizada o no automatizada y que posibiliten la recogida, el almacenamiento, la modificación, la transferencia y otras acciones sobre datos de carácter personal, tienen la consideración de tratamiento de datos personales.

Todos los datos personales que sean recogidos a través del sitio web de la ACP y, por tanto, tenga la consideración de tratamiento de datos de carácter personal, serán incorporados en los ficheros declarados ante la Agencia Española de Protección de Datos por la ACP.

La ACP pone a disposición de los usuarios una serie de mecanismos telemáticos para la recogida y tratamiento de sus datos personales, con las finalidades previstas anteriormente. En concreto:

Los datos personales proporcionados de manera presencial o telefónica serán obtenidos y tratados por personal interno de la empresa, e incorporados al Fichero de USUARIOS WEB para la gestión de usuarios de la entidad.

Los datos personales proporcionados de manera telemática, bien sea a través de email o de los formularios de contacto de esta web serán incorporados al fichero de USUARIOS WEB, para la gestión de usuarios de la entidad. Estos datos serán tratados a través de servidores gestionados por Croma Produccions, con dirección en Carrer de l’Encarnació, 140 baixos 3º – 08025, Barcelona, que tendrá la consideración de Encargado del Tratamiento (artículo 3.g de la LOPD). La empresa que gestiona los servidores se encuentra en territorio español, y cumple con las medidas de seguridad exigidas por la LOPD para el tratamiento de datos personales.

Tal y como establece la LSSICE, la ACP se compromete a no remitir comunicaciones comerciales sin identificarlas como tales. A estos efectos, no será considerada como comunicación comercial la información enviada a los usuarios para el mantenimiento de la relación existente.

En cualquier caso, se obtendrán únicamente los datos precisos para poder responder adecuadamente a la petición de información realizada por el usuario.

En ocasiones, los datos personales se proporcionarán a través de enlaces a sitios web de terceros. En este caso,  en ningún momento el personal de la ACP tendrá acceso a los datos personales que el usuario facilite a dichos terceros.

El servidor dónde está alojada esta web utiliza cookies, que quedarán almacenadas en el ordenador del visitante. Las cookies son pequeños archivos que contienen cierta información sobre la visita a la web, como el día y la hora en la que comienza la visita, en la que se abandona, así como información sobre las distintas secciones consultadas. Si el usuario lo desea, puede configurar su navegador para avisar sobre si va a recibir una cookie, o para evitar recibirlas, hecho que no impedirá que se pueda acceder a la web. La obtención de datos personales a través de navegación web (cookies) se explica en nuestro apartado “Política de Cookies”.

EJERCICIO DE DERECHOS

La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal concede a los interesados la posibilidad de ejercer una serie de derechos relacionados con el tratamiento de sus datos personales. En tanto en cuanto los datos del usuario son objeto de tratamiento por parte de la ACP éstos podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de acuerdo con lo previsto en la normativa legal vigente en materia de protección de datos personales.

Para hacer uso del ejercicio de estos derechos, el usuario deberá dirigirse mediante correo electrónico a info@acpau.org, o bien mediante comunicación escrita a la siguiente dirección:

Associació Catalana per la Pau
Via Laietana 16, 1º – 08003 Barcelona
o la dirección que sea sustituida en el Registro General de Protección de Datos. Dicha comunicación deberá reflejar la siguiente información: nombre y apellidos del usuario, la petición de solicitud, el domicilio y los datos acreditativos.

El ejercicio de derechos deberá ser realizado por el propio usuario. No obstante, podrán ser ejecutados por una persona autorizada como representante legal del autorizado. En tal caso, se deberá aportar la documentación que acredite esta representación del interesado.

COMUNICACIÓN DE INFORMACIÓN A TERCEROS

La ACP no cederá ni comunicará a ningún tercero tus datos, excepto en los casos legalmente previstos o cuando la prestación de un servicio implique la necesidad de una relación contractual con un encargado de tratamiento, y siempre de acuerdo con las condiciones generales aprobadas por el usuario con anterioridad a la contratación del mismo.

VALIDEZ

Esta política de privacidad y de protección de datos podrá variar en función de los cambios de normativa y jurisprudencia que se vayan produciendo, siendo responsabilidad del titular de los datos la lectura del documento actualizado, en orden a conocer sus derechos y obligaciones al respecto en cada momento.

CONDICIONES DE USO DE LA WEB

En esta web se detallan los servicios ofrecidos por la ACP. Su uso implica la aceptación de las siguientes condiciones, declinando realizar cualquier reclamación sobre las mismas:

1. El servidor dónde está alojada esta web utiliza cookies, que quedarán almacenadas en el ordenador del visitante. Las cookies son pequeños archivos que contienen cierta información sobre la visita a la web, como el día y la hora en la que comienza la visita, en la que se abandona, así como información sobre las distintas secciones consultadas. Si el usuario lo desea, puede configurar su navegador para avisar sobre si va a recibir una cookie, o para evitar recibirlas, hecho que no impedirá que se pueda acceder a la web. Tienes más información sobre las cookies en el apartado de “Política de Cookies”.
2. La ACP podrá modificar el contenido de la web en cualquier momento y sin previo aviso.
3. La ACP puede poner a disposición del usuario enlaces u otros elementos que permiten el acceso hacia otros sitios web pertenecientes a terceros. No comercializamos los productos y servicios de dichas páginas enlazadas, ni asumimos ningún tipo de responsabilidad sobre las mismas, ni sobre la información contenida en ellas, ni su veracidad o licitud, ni de cualesquiera efectos que pudieran derivarse. En todo caso, la ACP manifiesta que procederá a la retirada inmediata de cualquier contenido que pudiera contravenir la legislación nacional o internacional, la moral o el orden público, procediendo a la retirada inmediata de la redirección a dicho sitio web, poniendo en conocimiento de las autoridades competentes el contenido en cuestión.
4. Los precios indicados en la web, de haberlos, serán válidos salvo error tipográfico, y susceptibles de cambios sin previo aviso.
5. No es necesario registrarse en la web, ni facilitar ningún tipo de dato personal, para navegar por la misma.
6. La ACP no puede garantizar el funcionamiento ininterrumpido o totalmente libre de errores de esta web. Por tanto, no nos hacemos responsables de ningún daño causado por el uso de este sitio.
7. La ACP no se hará responsable de los daños y perjuicios, propios o a terceros, producidos por un mal uso de esta web por parte del usuario.
8. El usuario se compromete a no utilizar esta web ni los servicios ofrecidos en ella para la realización de actividades contrarias a la ley, al orden público o a estas condiciones.
9. La ACP  no se responsabiliza de los virus que tengan su origen en una transmisión telemática infiltrados por terceros generados con la finalidad de obtener resultados negativos para un sistema informático.
10. La ACP no se hace responsable de la información y contenidos almacenados, a título enunciativo pero no limitativo, en foros, chats, generadores de blogs, comentarios, redes sociales o cualesquiera otro medio que permita a terceros publicar contenidos de forma independiente en la página web del prestador. No obstante y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 11 y 16 de la LSSI-CE, la ACP se pone a disposición de todos los usuarios, autoridades y fuerzas de seguridad, y colaborando de forma activa en la retirada o en su caso bloqueo de todos aquellos contenidos que pudieran afectar o contravenir la legislación nacional, o internacional, derechos de terceros o la moral y el orden público. En caso de que el usuario considere que existe en el sitio web algún contenido que pudiera ser susceptible de esta clasificación, se ruega lo notifique de forma inmediata al administrador del sitio web.
11. Este sitio web ha sido revisado y probado para que funcione correctamente. En principio, puede garantizarse el correcto funcionamiento los 365 días del año, 24 horas al día. No obstante, la ACP no descarta la posibilidad de que existan ciertos errores de programación, o que acontezcan causas de fuerza mayor, catástrofes naturales, huelgas o circunstancias semejantes que hagan imposible el acceso a la página web.

En definitiva, el usuario es el único responsable del uso que realice de los servicios, contenidos y enlaces incluidos esta web.