logo


Asamblea ACP 013Per a l’Associació Catalana per la Pau, la transparència davant la nostra base associativa i la ciutadania en general, tant en la gestió dels projectes com en els fons rebuts, és una qüestió central.

Estatuts

Memòria institucional 2017

Memòria institucional 2016

Memòria institucional 2015

Memòria institucional 2014

Publiquem els nostres informes econòmics anuals de manera completa i ens sotmetem a processos d’auditoria interna i externa que analitzen i certifiquen una imatge fidel dels resultats de les operacions econòmiques i dels recursos obtinguts en cada exercici.

Informe d’activitats econòmiques 2018

Informe d’activitats econòmiques 2017

Informe d’activitats econòmiques 2016

Informe d’activitats econòmiques 2015

Informe d’activitats econòmiques 2014

Des de 2016, formem part del Registre de d’Interès de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del sector públic:

Resolució de la inscripció i classificació com a grup d’interès

A més, a l’ACP tenim un compromís de comunicació amb les persones i institucions que fan aportacions finalistes a les nostres activitats i projectes. Sobre la base d’aquest compromís, són informats sobre l’activitat recolzada i els resultats obtinguts gràcies a la seva col·laboració, i poden sol·licitar a l’Associació Catalana per la Pau tota la informació addicional d’interès relacionada amb el projecte que desitgin.

L’ACP disposa i aplica polítiques de gestió de l’entitat, que venen definides en els documents següents:

Política de gènere

Política d’inversions

Política de gestió mediambiental

Política de selecció d’empreses

Política de traçabilitat dels fons

Protocol contra la corrupció i el frau