logo


L’Associació Catalana per la Pau (ACP) neix l’any 1990 impulsada per un col·lectiu d’homes i dones, vinculats a diverses organitzacions i moviments socials compromesos en la lluita per la pau i el desarmament i en la transformació de les relacions Nord-Sud del planeta.

Missió

L’ACP és una organització compromesa en la transformació de les condicions de vida de les poblacions més desafavorides i en l’assoliment d’estructures socials més justes, la plena expressió dels drets individuals i col·lectius i l’eradicació de la pobresa.

Visió

• Contribuir al compromís i l’acció de la ciutadania vers la creació de condicions, a escala universal, que possibilitin a tothom l’exercici de tots els drets que garanteixen la dignitat de les persones, a partir de la cooperació al desenvolupament, l’acció humanitària, l’educació i la mobilització social.

• Desenvolupar les nostres activitats, essent una entitat consolidada i vertebrada en la societat catalana, sumant sinergies amb d’altres organitzacions socials, sindicals i institucions locals, nacionals i internacionals, compartint esforços i definint objectius i accions comuns.

• Mantenir la independència, diversificant els recursos econòmics, gestionant-los amb austeritat, ajustant els instruments de treball i les eines de gestió, ampliant progressivament la nostra base social i la presència en el territori.

• Aportar coherència, eficàcia i eficiència, orientant el nostre focus d’acció sobre la defensa del dret als mitjans de subsistència durables; el dret a la pau, a la vida i a la seguretat; el dret als serveis bàsics; i el dret a la participació política de totes les persones i a l’autodeterminació dels pobles.

Valors

L’ACP fonamenta la seva acció en uns valors comuns i compartits que expressa i promou, assumint el Codi ètic i de conducta de la Lafede.cat – i que es compromet a treballar a nivell intern i a difondre a nivell extern–, i que són els següents:

Participació i cultura democràtica: disposem de mecanismes transparents i participatius per constituir els nostres òrgans de govern, des d’una perspectiva de gènere i de representativitat intergeneracional, seguint pautes de governança democràtica en els sistemes de presa de decisions, les activitats i les relacions amb tercers.

Transparència: estem oberts a l’escrutini de l’opinió pública sobre les nostres polítiques, pràctiques i pressupostos.

Compromís: amb tota la població, tant de la nostra societat com d’altres, però amb una priorització o discriminació positiva envers determinats grups o persones especialment vulnerables o desafavorides.

Coherència: entre la nostra identitat, els nostres objectius i els instruments que fem servir.

Transformació social: tenim la voluntat de ser agents per a la transformació de la societat en la línia de l’establert a la nostra missió.